ekonomi rehberi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ekonomi rehberi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

25 Aralık 2018 Salı

0

asgari ucret kac litre benzin alıyor - 2018

aşağıdaki linkteki gibidir.

her sene güncellenmektedir.


Asgari ücret kaç litre benzin alıyor

Konuyla ilgili görüşlerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz.. Ayakli Rehber, 2010 yılından bu yana yayınlanır ve iş dünyasindaki gelişmeleri bloga taşır.
Devamını oku...

4 Ağustos 2017 Cuma

0

poy anti-damping geldi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/20) (04.08.2017 t. 30144 s. R.G.)
Ekonomi Bakanlığından:
Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5402.46 gümrük tarife pozisyonu altında tasnif edilen “poliesterlerden kısmen çekimli iplik” ürününe yönelik başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma kapsamında geçici önlem alınmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

b) DMT: Dimetiltereftalatı,

c) Endonezya: Endonezya Cumhuriyetini,

ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) Hindistan: Hindistan Cumhuriyetini,

e) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

f) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

g) MEG: Mono etilen glikolü,

ğ) PET: Polyester cipsi,

h) POY: Poliesterlerden kısmen çekimli ipliği,

ı) PTA: Saf tereftalik asidi,

i) PTİ: Poliesterlerden tekstüre ipliği,

j) Tayland: Tayland Krallığını,

k) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

l) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,
ifade eder.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen soruşturma konusu ülkelerdeki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine/Misyonlarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri de karşılanmıştır.

(4) Soruşturma konusu ürünün soruşturma konusu ülkelerden ihracatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru formu gönderilmiş olan firmaların on sekiz tanesinden cevap alınmıştır.

(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru formu gönderilmiş olan firmaların kırk üç tanesinden cevap alınmıştır.

(6) İlgili taraflardan alınan yanıtlar içerisinde yer alan nesnel görüşlerin değerlendirilmesine devam edilmektedir.

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 5 – (1) Soruşturma konusu ürün 5402.46 GTP altında tasnif edilen “POY”dur.

(2) Soruşturma konusu ürünün temel hammaddeleri glikol, PTA ve DMT isimli petrokimya endüstrisi ürünleridir. İnceleme konusu ürün, MEG ile PTA veya DMT arasındaki polikondenzasyon reaksiyonu sonucu elde edilen PET isimli ara ürünün tekrar kimyasal ve fiziksel reaksiyonlara sokulmasıyla elde edilmektedir. Dolayısıyla inceleme konusu ürün üretiminin ilk aşaması polimer üretimidir. Bu iki şekilde gerçekleştirilir:

a) DMT ve MEG’den polimerizasyon ile PET üretimi: En eski üretim yöntemi olarak kabul edilmektedir. İlk kurulan polyester tesisleri bu yöntemle imalat gerçekleştirmişlerdir. Yeni kurulmakta olan tesislerde de sürekli polimerizasyon usulü uygulanarak daha ekonomik işletme koşulları sağlanmıştır.

b) PTA ve MEG’den sürekli polimerizasyon ile PET üretimi: (a) bendindeki imalat yönteminden daha ekonomik ve teknolojik açıdan daha üstün olduğu bilinmektedir.

(3) Bu işlemin sonunda polimer elde edilmektedir. Polimerin kurutulup küçük granüller halinde kesilmesinden cips üretilmektedir. İnceleme konusu ürün üretimi için kurutulup küçük granüller halinde kesilen cipslerin “ekstrusion” işlemine tabi tutularak ekstruder cihazında eritilmesi gerekmektedir. Eritilen cips düze denilen çok ince deliklerden püskürtülerek inceleme konusu ürün üretilmektedir. Elde edilen söz konusu ürünün dokuma veya örme işleminde kullanılabilmesi için ek işlemlerden geçirilerek iplik haline getirilmesi mümkündür.

(4) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin geçici belirlemeler

MADDE 6 – (1) Başvuru sahibi Korteks firması, PTİ ürününe yönelik dampinge karşı önlemlerin alınmasını müteakip yurt dışından söz konusu ürün imalatı yapan makinalar tedarik eden ithalatçı firmaların POY ithal edip PTİ üreterek bir kısmını kendi üretimlerinde kullandıklarını önemli bir kısmını ise yurt içi piyasada satmaya başladıklarını ve böylece PTİ ürününde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınarak mezkûr önlemlerin yerli üretim dalı üzerindeki iyileştirici etkisinin azaltıldığını iddia etmiştir.

(2) PTİ ile soruşturma konusu ürün ithalatı Türkiye İstatistik Kurumundan elde edilen veriler çerçevesinde incelenmiştir. Bu bağlamda, soruşturma konusu ürün ithalatında özellikle 2010 yılı sonrasında önemli artış gerçekleştiği tespit edilmiştir. Soruşturma konusu ürünün 2010 yılında miktar olarak 41.248.660 Kg olan genel ithalatı, izleyen yıllarda sürekli bir artış eğilimi içinde olmuş ve 2016 yılında 194.932.226 Kg’ye yükselmiştir. Soruşturma konusu ürünün ithalatında yaşanan mezkûr artış büyük oranda dampinge karşı önleme tabi başvuru konusu ülkeler menşeli ithalattan kaynaklanmaktadır. Söz konusu ülkelerden yapılan POY ithalatının toplam POY ithalatı içindeki payı 2014 ve 2015 yıllarında %99,1; 2016 yılında ise %99,2 olarak gerçekleşmiştir. PTİ ithalatı ise 2010 yılı sonrası dönemde dalgalı bir seyir izlemiştir. Bununla birlikte, 2010 yılı sonrası dönemi geneli itibariyle değerlendirildiğinde, 2010 yılında 159.960.807 Kg olan söz konusu ürünün genel ithalatı 2016 yılında 295.789.479 Kg’ye yükselmiştir.

(3) Diğer taraftan, soruşturma konusu ürünün önemli ithalatçılarından bazılarının aynı zamanda PTİ üreticisi oldukları tespit edilmiştir.

(4) Ayrıca, Hindistan menşeli PTİ ürününe yönelik olarak yürütülen yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturmasının sonuçlarını içeren ve 26/6/2014 tarihli ve 29042 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/15)’in 7 nci maddesinde de belirtildiği üzere, soruşturma konusu POY’un tekstüre makinelerinde bükme ve tekstüre etme gibi işlemlerden geçirilerek tekstüre iplik haline getirilmesinin esaslı nitelikte bir işlem olmadığı değerlendirilmektedir.

(5) Diğer taraftan, Korteks firmasının PTİ ürününe yönelik dampinge karşı önlemlerin alınmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün ithalatçılarının yurt dışından tekstüre makinaları tedarik ederek POY’dan PTİ ürettikleri yönündeki iddiası çerçevesinde, PTİ’de ilk önlemin yürürlüğe girdiği 2000 yılı sonrası dönemde tekstüre makine ithalatı incelenmiştir. Bu kapsamda, soruşturma konusu ürünün başlıca ithalatçılarının ithalatçı soru formuna verdikleri cevaplar incelendiğinde söz konusu firmaların belirli adetlerde ithal makine tedarik ettikleri tespit edilmiştir.

Sonuç ve karar

MADDE 7 – (1) Yürütülen soruşturma çerçevesinde, 5402.33 GTP’si altında tasnif edilen “PTİ” ürününde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin söz konusu ürünün üretim sürecinde kullanılan yarı mamul “POY” ürünü ithal edilerek PTİ imal edilmesi suretiyle etkisiz kılındığına yönelik geçici belirlemeler yapılmıştır.

(2) Soruşturma sırasında önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin ön belirlemeler yapıldığından, Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile, aşağıdaki tabloda GTP, eşya tanımı ve menşe/çıkış ülkeleri belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında belirtilen oran veya tutarlarda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.

GTP
Eşyanın Tanımı
Menşe/Çıkış Ülkesi
Önlem Oranı/Tutarı  (CIF %) (ABD Doları/Ton)
5402.46
Poliesterlerden Kısmen Çekimli İplikler
(POY)
Çin Halk Cumhuriyeti
263 $/Ton
Hindistan
%10,15
Malezya
138 $/Ton
Tayland
%18,85
Endonezya
120 $/Ton
Çin Tayvanı
%14,3
Vietnam
%36,28
Süre

MADDE 8 – (1) 7 nci maddede belirtilen geçici önlemler, Kararın 11 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır.

Uygulama

MADDE 9 – (1) Gümrük idareleri, 7 nci maddede GTP, eşya tanımı ve menşe/çıkış ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oran veya tutarlarda teminat alırlar.

(2) 5 inci maddede belirtilen soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTP ve 7 nci maddedeki tabloda yer alan eşya tanımıdır.

(3) Soruşturma konusu ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


Devamını oku...

24 Nisan 2017 Pazartesi

0

Kidem tazminati fonu, yeni kidem tazminati yasasi

Yeni kıdem tazminatı fonu için  şuan üzerinde çalışılan sistemi aşağıda özetlemeye çalıştım. yine güncellemeler oldukça eklemeye çalışırım.


- 30 gün süre kalkmayacak
şuan brüt maaş üzerinden 30 gün olan kıdem tazminatı hakkı devam edecek.

-istifalarda kayıp olmayacak
istifa eden çalışan kıdem hakkını kaybetmeyecek.

- şeffaflık saglanacak
işçi ve işveren kıdem tazminatı tutarını takip edebilecek, gün gün herkes birikimini görebilecek.

- devlet katkısı net değil
devlet aynı otomatik bes gibi katkı saglayacak mı belli değil.

- dava yükü azalacak
mahkemelerin önemli mesaisini harcayan kıdem tazminatı davaları azalacak.

-tazminat alan işci sayısı artacak
çok düşük seviyede olan kıdem tazminatını alabilen işçi sayısı artacak. zaten yasanın en önemli amacı bu

- çalışılan ilk sene için kıdem tazminatı hakkı olacak
şuanda ilk yıl hak kazanamıyor çalışan, yeni sistemde ilk günden itibaren kıdem tazminatı işlemeye başlayacak.


yeni kıdem tazminatı fonu sistemi
- şuanda 5 sene çalışan işçi son brüt maaşın 30 gününe göre hesaplanarak kıdem tazminatını alabiliyor, yeni sistemde bu yok. ama fona aktarılan tutarda kazanç oldugunda bu kıdem tazminatına yansıtılacak.

yani eskiden ilk yıl daha düşük olan tutar son yıldaki en yüksek tutara çıkıyordu, şimdi fondaki para kazanırsa para artacak.

- istifa edince kıdem tazminatı yanmıyor ama hakkın yarısını alıp kalan yarısı yine fonda kalıyor.


Devamını oku...

7 Şubat 2017 Salı

0

Turkiye Varlik Fonu

Turkiye varlık fonu için düşüncelerimizi yazmak sanırım elzem oldu,
savunmak veya kötülemek için henüz çok erken, ama işin mantıgı şimdiye kadar bunun yapılması gerekiyordu dedirtiyor.

büyük grupları düşünün, Sabancı, Koç, Zorlu, Sanko, Anadolu,

hepsinin çatı şirketi olarak İsimlerinin sonunda Holding kelimesi yazar.

Bunun sebebi ise, Holding yönetim kurulu toplanır ve şirketlerinin karlılıkları gelecekleri masaya yatırılarak stratejik kararlar alınır.

Cumhurbaşkanımız, yıllardır ülkemizin de adeta bir şirket gibi yönetilmesi gerektiğini, hızlılaşan dünyada hızlı kararlar almak için etkili bir yapı oluşturulmasını savunuyor.

etkileri,

haberin geldiği andan itibaren herkes bu konuyla ilgili ileri geri konussa da ekonomi ve finans, herkesin diline sakız olacak bir konu değildir. ama haber dorgu ve etkileri görülecektir.

- fona devredilen şirketlerde çalışanların verimliliği artacaktır.

varlık fonumuz şirketlerde adeta cerrahi operasyonlar yapacak şüphesiz. buda şirket personellerini verimliliği artırıcı yönünde etki edecek.
bir destesi bize yeter değil mi :)

- büyük projeler için hep diyoruz, hep yabancı yapıyor geliri de yabancı kazanıyor.

artık bu fon sayesinde etkili kullanılacak kaynaklar ile yapılacak projelerden elde edilecek gelir içeride kalacak, hatta ucuz kullanma şansı elde edilecek.

- boş konuşulan denetim lakırdısının aksine etkin denetim,

fon bünyesindeki kuruluşlar bir süre sonra halka açılacaktır, tüm halka açık şirketler gibi bu şirketlerde bilançolarını faaliyet raporlarını halka açıklamakla mükellef olacaklar ve bizzat halk tarafından denetleneceklerdir. hatta boş konusmak yerine hisse alıp ortak olanlar genel kurula katılıp soru bile sorma hakkı kazanacaklar.


güncelleme yapacagım, yarıda bırakmak zorundayım.


güncelleme;

varlık fonu başkanı:  fona devredilen şirketlerde özelleştirme planımız yok. amacımız varlıkların değerini artırmak.

Devamını oku...

25 Ocak 2017 Çarşamba

0

asgari ucret kac litre benzin alıyor - 2017

aşağıdaki linkteki gibidir.
her sene güncellenmektedir.


Devamını oku...
0

asgari ucret kac dolar

listenin güncel hali aşağıdaki linkteki gibidir.
her sene güncellenmektedir.Devamını oku...

14 Kasım 2016 Pazartesi

0

Yeni zelanda'ya ihracat yapan firmalar

yeni zelanda'da yasanan deprem, Yeni zelanda ekonomisine 2 milyar yeni zelanda dolar zarar vermis.

Yeni zelanda'ya ihracat yapacak firmalar için, bu durumu bir avantaj olarak görmek gerekir.

Çanakkale savaşlarında cephede binlerce yeni zelandalı anzak askeri can vermişti. seneler içerisinde bu ülkeyle dostluk ilişkilerimiz daha da gelişti.

Yeni zelanda 4,5 milyon nüfuslu bir ada ülkesi. 50 milyar usd ithalat yapan ülke, Türkiye'den 90 milyon usd civarında ithalat yapıyor.

dış ticaret hacimiz 150 milyon usd civarında


Hangi sektör;


  • Mobilya, 


bir çok evin hasar görmesi hatta yıkılması, kişi başı milli geliri yüksek olan yeni zelandalıların evlerini yeniden dizayn etmelerini sağlayacak.
  • Seramik doğal taş,
amerika ve avustralya kıtasına mermer ve doğaltaş seramik ihracatımızın iyi oldugunu biliyoruz. büyük okyanusta ada olan yeni zelanda bu sektör içinde bir fırsat durumuna geldi.yazıyı güncelleyeceğim.
Devamını oku...

3 Kasım 2016 Perşembe

0

istiglal

istiglal

önümüzdeki zamanlarda daha sık duyacaksınız bu kelimeyi.

faize alternatif olarak yeniden hayatımıza daha sık girecek olan bir kaynak bulma yöntemi,

tarihte uygulanmış ama günümüzde faizli sisteme yenik düşen düzene ait bir kredi bulma yöntemi.

Faizsiz sistem eğer yaygınlaşacaksa bunu istiglal satışları ile yapabiliriz.

Aşağıdaki şema ile anlatmaya çalıştım, resmin üstüne tıklayınca büyük hali görüntülenebilir.
Devamını oku...

6 Şubat 2016 Cumartesi

0

2016 asgari Ucret ve Benzin fiyatlari

Güncelleme: 06.02.2016YIL
ASGARİ ÜCRET
BENZİN (tl)
ALIM (litre)
2000
86.922.900
0,59
147,326
2001
122.186.520
1,24
98,537
2002
184.251.937
1,62
113,735
2003
225.999.000
1,8
125,555
2004
318.233.475
2,29
138,966
2005
350,15
2,57
136,245
2006
380,46
2,75
138,349
2007
419,15
3,06
136,977
2008
503,26
2,78
181,029
2009
546,48
3,38
161,680
2010
599,12
3,87
154,811
2011
658,95
4,29
153,601
2012
739,79
4,57
161,880
2013
803,68
5
160,736
2015
1000,00
4,4
227,27
2016
              1300,00      
                  4,2        
                 309,52           
Devamını oku...

12 Kasım 2015 Perşembe

0

asgari ucretin 1300 tl olmasi

asgari ücretin 1300 tl olması nasıl etki yapar.?

- öncelikle çok büyük bir artış değil aslında, hali hazırda bir çok firmanın giriş ücretleri zaten 1300 tl nin üstünde.

- bu yüzden işten çıkarmalar olur mu derseniz, çok az yüzde ile yaşanacaktır.

- işveren fabrika kapatırmı; hayır kapatmaz.

- makinalaşmayı destekler.

- nitelikli işçi yetişir.

- refah artar.

- krediler artar,

- inşaat sektörüne etki yapar; işçi ev almak için cesaretlenmiş olacak

- emek yoğun sektörlere büyük yatırımlar azalır, bu teknoloji yatırımlarına alan sağlar.

- emek yoğun sektörlere yatırım yapacak türk şirketleri yurtdısına çıkar, buda yurtdışı etki alanımıza etki eder.

- gelir vergisi dilimleri takip edilmeli

Devamını oku...

9 Kasım 2015 Pazartesi

0

asgari ucret ve benzin fiyatlari - GÜNCEL

YIL
ASGARİ ÜCRET
BENZİN (tl)
ALIM (litre)
2000
86.922.900
0,59
147,326
2001
122.186.520
1,24
98,537
2002
184.251.937
1,62
113,735
2003
225.999.000
1,8
125,555
2004
318.233.475
2,29
138,966
2005
350,15
2,57
136,245
2006
380,46
2,75
138,349
2007
419,15
3,06
136,977
2008
503,26
2,78
181,029
2009
546,48
3,38
161,680
2010
599,12
3,87
154,811
2011
658,95
4,29
153,601
2012
739,79
4,57
161,880
2013
803,68
5
160,736
2015
1000,00
4,4
227,27
       2016                              1300,00                                         4,8                                        270    
       
       2017                              1404,00                                          5,30                                      264

      2018                               1603                                              6,00                                       266

Devamını oku...
0

asgari ucret ve dolar karsiligi - GUNCEL

YIL
ASGARİ ÜCRET (TL)
DOLAR KURU (TL)
ASGARİ ÜCRET (DOLAR – $)
2000
86.922.900
621.018
139,96
2001
122.186.520
1.251.537
97,63
2002
184.251.937
1.573.152
117,12
2003
225.999.000
1.402.799
161,10
2004
318.233.475
1.466.527
216,99
2005
350,15
1,33
263,27
2006
380,46
1,56
243,88
2007
419,15
1,29
324,92
2008
503,26
1,23
409,15
2009
546,48
1,52
359,52
2010
599,12
1,57
381,60
2011
658,95
1,60
411,84
2012
739,79
1,80
410,99
2013
803,68
1,92
418,58
2014
846,00
2,17
389,86
2015
1000,00
2,90
344,00
      2016                             1300,00                                        3,50                                       371,42
       
       2017                             1404,00                                         3,80                                      369,47 
Devamını oku...